2009 m. balandžio 21 d., antradienis

,,Krikščioniškosios kultūros institutas” ir TFPTFP – trumpinys nuo žodžio Tradition, Family, Property – Tradicija, Šeima Nuosavybė, taip vadinasi praeitame šimtmetyje katalikų filosofo Plinio Corrêa de Oliveira įkurta asociacija, ginanti ir propaguojanti katalikiškąsias vertybes. Tradicijos – visa tai, kas jungia mus kaip tautą ir kaip pasaulio piliečius: mūsų kalba, papročiai, kultūra, tikėjimas. Dievas leido mums gyventi žemėje kaip tautai, turime ir puoselėti savo tradicijas, kad neišnyktume kaip tauta. Dievas sukūrė pasaulį spalvingą, nykstant tautom pasaulis praranda savo spalvingumą. Kita vertybė, kurią propaguoja TFP organizacijos, - šeima, be kurios neįmanomas bet kurios tautos egzistavimas. Be šeimos nebūtų tautos atsinaujinimo. Pats žmogaus vystymasis rodo, kad darniam asmenybės augimui būtinas abiejų tėvų dėmesys. Jei vienas iš sutuoktinių ir miršta, savo auklėjamosios įtakos jis nepraranda. TFP propaguoja katalikiškąjį požiūrį į šeimą. Materialus šeimos egzistavimo pagrindas – nuosavybė, leidžianti patenkinti medžiaginius šeimos poreikius.
TFP ryšiams su Lietuva lemiamos įtakos turėjo 1990 metų parašų rinkimo už Lietuvos laisvę akcija 26 pasaulio šalyse, kuriose tuo metu jau buvo TFP organizacijos, ir TFP delegacijos, nuvežusios peticiją su parašais į Maskvą, susitikimai su atkurtos valstybės vadovu prof. Vyt. Lansbergiu ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vadovu kardinolu V. Sl
adkevičiumi 1990 metų gruodžio pradžioje. Bažnyčios vadovui pristačius TFP delegaciją, papasakojus apie organizacijos veiklą ir tikslus, kardinolas pareiškė, ,,Malonu būtų tokią organizaciją turėti ir Lietuvoje. Ar negalėtumėte padėti jai įsikurti?” Delegacijos vadovas dr. Caio Xavier da Silveira neprižadėjo tai greitai padaryti, bet, susiklosčius aplinkybėms ir atsiradus žmonių, norinčių aktyviai prisidėti prie katalikiškųjų vertybių išsaugojimo, tai įmanoma. Tuo labiau, kad Lietuva pasižymi Marijos garbinimu, net vadinama Marijos žeme. TFP ypatingą dėmesį skiria pamaldumui į Mariją ir skleidžia pasauliui žinią, kurią Marija perdavė žmonėms 6 pasirodymų Fatimoje metu 1917 m. Pokalbiai su ano meto Lietuvos politinės ir dvasinės valdžios lyderiais nebuvo pamiršti. Nuolatinių ryšių su Lietuva pasėkoje buvo įkurtas Krikščioniškosios kultūros institutas, kurio rūpesčiu platinamas Marijos medalikėlis, leidžiami TFP kalendoriai, išdalinta žmonėm daug tūkstančių knygelių apie Marijos apsireiškimus Fatimoje, ,, Kalbėkime Rožančių “ ir kt. 2008m. išversta ir išleista knyga ,,Apginti Aukštesnįjį Įstatymą”, kur ginami tradicinės šeimos pagrindai mūsų dienų iššūkiams agresyviai plintant. (A. Račas)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą