2018 m. gegužės 28 d., pirmadienis

ITALIJA: AŠTUNTOJI EISENA UŽ GYVYBĘ, 40 METŲ ABORTŲ ĮSTATYMŲ, 194 NUMERIS


Jau aštuntoji nacionalinė Eisena už Gyvybę – pats svarbiausias gyvybę ginantis renginys Italijoje - įvyko praeitą šeštadienį, gegužės 19-ąją dieną Romoje.

Šiais metais tūkstančiai žmonių žygiavo Šventojo miesto gatvėmis, paminėdami jau keturiasdešimtąsias 194-ojo baudžiamosios teisės įstatymo, nuo 1978 metų gegužės 22 dienos abortus legalizavusio, įsigaliojimo metines. Nuo tada, kai šis įstatymas įsigaliojo, daugiau nei šeši milijonai vaikų buvo nužudyti motinų įsčiose.

Ši Eisena už Gyvybę taip pat priminė ir apie Liverpulio ligoninės darbuotojų įvykdytą Alfie Evanso nužudymą, kurį aktyviai palaikė tiek Britanijos teismai, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismas.

„Yra gyvenimo knyga, tačiau yra ir mirties knyga. Šioje mirties knygoje 1978-ųjų gegužės 22 diena įrašyta krauju. Beveik šešių milijonų nužudytųjų krauju.“ Taip kalbėjo Eisenos už Gyvybę prezidentė Virdžinija Coda Nunziante. Virdžinija taip pat stebėjosi, kaip, esant dabartinėmis aplinkybėmis, esant dabartiniai sveikatos apsaugos krizei, abortai vis dar yra pilnai valstybės finansuojami, t. y. apmokami mokesčių mokėtojų sumokėtais pinigais. „Mes nenorime minėti šių metinių veltui. Mes reikalaujame, kad 194-asis įstatymas būtų pakeistas ir kad nedelsiant 2-3 milijardų eurų finansavimas, skiriamas vaikų žudymui, būtų sustabdytas“.

Renginyje dalyvavo apie penkiolika merų bei daug gerai žinomų valstybės veikėjų, įskaitant ir Deputatų Rūmų viceprezidentą Lorenzo Fontana.

Renginyje taip pat dalyvavo daug įvairių tarptautinių, iš penkių žemynų atvykusių, už gyvybę kovojančių organizacijų, bei nemažai religijos atstovų: tarp įvairių parapijų ir religinių institutų atstovų renginyje dalyvavo ir kardinolas Raymond Leo Burke, apaštalinis nuncijus, emeritas Jungtinėse Amerikos Valstijose, monsinjoras Luigi Vigano bei arkivyskupas, emeritas, monsinjoras Luigi Negri.

Tarp kalbėjusiųjų renginyje verta paminėti Vincento Lambert motiną, kurios keturiasdešimt vienerių metų paraližuotas sūnus paskutiniuosius 10 metų yra vegetacinės būklės. Tačiau nepaisant to, kad jos sūnus neserga jokia nepagydoma liga, Reimso ligoninės medikai yra pasiruošę nutraukti vandens ir maisto tiekimą, kas reikštų šio žmogaus mirtį. Šiandien Vincento gyvybė yra palaikoma tik jo tėvų stipraus pasipriešinimo medikams dėka.

Kaip ir kasmet renginio organizatoriai prašė Dievo pagalbos, be kurios laimėti kovą už Gyvybę neįmanoma: Eisenos išvakarėse S. Maria Campitelli Bažnyčioje įvyko iškilmingoji Eucharistijos adoracija, pagerbta kardinolo Edmundas Burke.

Be viso to, šių metų gegužės 17-18 dienomis vyko ir kitas svarbus renginys – ketvirtasis Romos Gyvybės Forumas, organizuotas „Voice of the Family“ – koalicinės organizacijos, vienijančios už gyvybę kovojančius aktyvistus įvairiose pasaulio šalyse. Ši konferencija, kuri šiais buvo dedikuota savimonės, kas yra teisinga ir kas ne, ugdymui vyko Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.2018 m. gegužės 16 d., trečiadienis

Negimusių vaikų teisė į gyvybę neturi jokių sienų

Krikščioniškosios kultūros instituto
Pranešimas spaudai
Dėl Eisenos už Gyvybę 2018–ųjų metų gegužės 19 dieną Romoje

Negimusių vaikų kova už teisę į gyvybę šiandien jau nebegali vykti tik nacionaliniu lygiu, kadangi šiandieniniai socialiniai pokyčiai vyksta jau pasauliniu mastu.
Kalbant konkrečiai, šiandieniniai reikalavimai įtvirtinti pseudo-teisę į abortus vyksta viršvalstybiniame lygmenyje – tiek Jungtinių Tautų Organizacija, tiek Europos Parlamentas šiuo metu bando įtvirtinti šią pseudo-teisę nuleidžiant reikalavimus „iš viršaus“, taip sumažinant bet kokį pasipriešinimą kovoje prieš „mirties kultūrą“ nacionaliniu lygmeniu.
Be to, Europos lobistai bando pateikti abortus kaip eksportuojamą prekę. Pavyzdžiui, naudojant šūkį „She decides“ (Ji nusprendžia) buvo inicijuota lėšų rinkimo akcija, kurios metu, panašu, jog bus surinkta 181 milijonas dolerių abortų finansavimui trečiose pasaulio šalyse. Tarp šios akcijos donorų yra tokios valstybės kaip Olandija ir Belgija.
Šie pavyzdžiai rodo, kad norint pasipriešinti šiam stipriam lobizmui už abortus, reikalinga stipri aktyvistų koalicija europiniu lygiu. Kaip tik todėl Krikščioniškosios kultūros institutas 2018-ųjų metų gegužės 19 dieną dalyvaus Eisenoje už Gyvybę Romoje.
Romoje – Amžinajame mieste – Krikščioniškosios kultūros institutas dalyvaus Eisenoje kartu su tūkstančiais kitų Europos aktyvistų, kovojančių už neribotas teises ir pagarbą gyvybei nuo pat jos koncepcijos pradžios iki natūralios mirties.
Krikščioniškosios kultūros institutas dalyvaus šioje Eisenoje, išreikšdamas palaikymą visą Europą apimantį krikščionių susivienijimą kovoje už negimusių vaikų teises.
Iš Romos siųsime aiškią žinią visai Europai – krikščionys daugiau nesitaikys su žiauriu ir neteisingu, masiniu, visą žemyną apimančiu abortų protegavimu, ir kova už negimusių vaikų teisę į gyvybę tęsis tol, kol ši teisė bus gerbiama ir saugoma visoje Europoje.


2018 m. balandžio 2 d., pirmadienis„ Nėra Jo čia, Jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje: Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti” Lk 24,6-7Lituania Christiana 
sveikina visus savo skaitytojus su šv. Velykomis!

2018 m. kovo 20 d., antradienis

Bažnyčios persekiojimas Kinioje


Palaiminti persekiojami dėl teisumo:
jų yra dangaus karalystė. (Mt 5,10)Atviras laiškas kardinolui Džozefui Zenui:

Kviečiame prisidėti prie iniciatyvos ir pasirašyti.


2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis

Sigitas Tamkevičius. Marijos žemė - LietuvaVisoje Lietuvoje vyksta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai. Šis Valstybės atkūrimo jubiliejus yra mūsų laisvės šventė, kai po ilgos carinės priespaudos atkūrėme laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ne visada prisimename, kokią svarbią vietą mūsų laisvės kelyje turi mūsų Gelbėtojo, mūsų Išlaisvintojo Jėzaus Kristaus Motina Marija. Nazarete ištardama „tebūnie“ Dievo valiai, ji tapo ir mūsų laisvės Motina.

Lietuvos istorija labai artimai surišta su Švč. Mergelės Marijos ypatinga globa. Lietuva jau beveik 400 metų vadinama Marijos žeme. Šį titulą ji įgijo Lvove 1656 m. balandžio 1 d., kada Lietuvos ir Lenkijos karalius Jonas Kazimieras dvasininkų, senatorių bei vietinių žmonių akivaizdoje atsiklaupęs prieš altorių, sukalbėjo Lietuvos ir Lenkijos paaukojimo Marijai aktą.

„Popiežius Pijus XI mus gerai pažino ir visiškai neperdėjo, sakydamas, kad Lietuva — Marijos žemė (1927 m.). Lietuvio prisirišimas prie Marijos prasideda su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu. Šis valdovas nebuvo sentimentalus, bet Mariją jis laikė didžiąja savo valstybės ir savo žygių Globėja. Jis jai statė šventoves Trakuose, Kaune, Veliuonoj, Raseiniuose, Krekenavoj, Darsūniškyje ir kitur. Jos paveikslą, gautą dovanų iš Konstantinopolio imperatoriaus, vežiojosi su savimi visur, kur tik keliaudavo imtis atsakingų žygių. Net savo vainikavimo iškilmes jis paskyrė Marijos gimimo dieną — rugsėjo aštuntąją“ (Stasys Yla).

Lietuvos vyskupai tremtyje – arkivysk. J. Skvireckas, vysk. Per. Būčys, vysk. V. Brizgys ir vysk. V. Padolskis 1951 m. gegužės 13 d. minėdami Lietuvos bažnytinės provincijos 25 – metį Romoje, šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje paaukojo Lietuvą Nekalčiausiai Marijos širdžiai: „Tau Švč. M. Marija aukojame <...> Lietuvos sūnus ir dukteris – tuos, kurie neša sunkų jungą svetimųjų pavergtoje tėvynėje, tuos, kurie yra žiauriai kalinami ir ištremti į svetimas šalis, kur jie neturi jokios dvasinės paguodos, ir visus kitus lietuvius, išsisklaidžiusius kone visuose pasaulio kraštuose aukojame Tau, Nekalčiausiai Tavo Širdžiai, kad Tavo meilė ir užtarimas pagreitintų Dievo karalystės pergalę“. Greitai mirė Stalinas ir tremtiniai bei politiniai kaliniai pradėjo grįžti į Lietuvą. Prasidėjo politinis atšilimas ir liovėsi fizinis Lietuvos naikinimas.

1954 m. Romoje gyvenantys lietuviai įsigijo Dievo Motinos statulą, popiežius Pijaus XII ją pašventino, prie jos Lietuva buvo paaukota Nekalčiausiai Marijos Širdžiai ir paskui nuvežta į Ameriką. Per trejus metus Švč. M. Marijos statula apkeliavo visas Amerikos ir Kanados lietuvių parapijas: tūkstančiai žmonių prie jos meldėsi už Lietuvos laisvę. Ši statula turėjo grįžti į Lietuvą tuomet, kai ji bus laisva. 1990 m. Švč. Mergelė Marija padarė stebuklą: be karo pradėjo byrėti sovietinė imperija ir buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė. Po trejų metų 1993 m. rugsėjo 7 d. Švč. Mergelės Marijos statula buvo atvežta į Šiluvą. Popiežius Jonas Paulius II savo rankomis uždėjo ant jos galvos pergalės karūną. Šią Marijos statulą galime vertai vadinti Lietuvos laisvės Karalienės vardu.

Šv. popiežius Jonas Paulius II 1987 m. Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus proga taip meldėsi už Lietuvą: „Kreipiuosi į tave, o maloningoji Dievo Motina, savo malda jungdamas su tavo vaikų lietuvių malda, kuria jie kupini pasitikėjimo šaukiasi tavo pagalbos. Ši tauta skuba pas tave, pasivesdama tavo globai: neatmesk jos maldavo didžioje negandoje, gelbėk ją nuo pavojų, vesk ją pas savo Sūnų. Tu, o Motina, esi tarytum Bažnyčios atmintis. Tu visada atmeni ir saugai savo širdyje atskirų žmonių ir ištisų tautų rūpesčius. Tau pavedu Lietuvos brolių ir seserų per šešis šimtmečius sutelktą ir išsaugotą paveldą. Prašau tave padėk jiems visada išlikti ištikimiems Kristui ir Bažnyčiai“. Greitai po to pradėjo braškėti sovietinės imperijos pamatai ir mes išėjome į laisvės kelią.

1991 m. rugsėjo 8 d. Šiluvoje kardinolas Vincentas Sladkevičius su 10 Lietuvos vyskupų atnaujino Lietuvos pasiaukojimą Šv. M. Marijai. Po šiuo pasiaukojimo aktu pasirašė ir tuometinis Lietuvos vadovas prof. Vyt. Landsbergis. Greitai po to Rusijos kariuomenė paliko Lietuvos žemę ir mes pradėjome eiti laisvės keliu. Tik gaila, kad daugelis užmiršo, kad pasiaukojimas turi būti ne vienkartinis, bet pastovus mūsų širdžių aktas.

Vasario 11 d. Lietuvos vyskupai Trakuose vėl atnaujino Lietuvos pasiaukojimą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Šis pasiaukojimas ypač reikšmingas, nes išgyvename Lietuvos mirimą dėl skandalingos demografijos, emigracijos ir ideologinės kolonizacijos per genderizmo ideologijos skverbimąsi į Lietuvos švietimo sistemą. Jau pradinukai pratinami kaip natūralų reiškinį priimti du besimylinčius princus. Mums beveik nepastebint ir nereaguojant griaunama tautos pamatinė ląstelė - šeima. Daug kas kalba apie grėsmes iš Rytų, bet apie didžiausią grėsmę pačios Lietuvos viduje tylima, o kurie drįsta kalbėti žiniasklaidos apšaukiami atsilikusiais ir homofobais. Tačiau nusiminti neverta, nes „Dievui nėra negalimų dalykų“, Reikalinga didelė maldos akcija, nes be Dievo pagalbos mes jau nepajėgūs planuoti ir kurti Lietuvos ateitį.

Dievo Motina, globok Lietuvą, pasirinkusią Tave savo Globėja. Išvesk ją per modernaus gyvenimo dvasines sutemas. Apsaugok mūsų šeimas, jaunimą ir vaikus, kad jų nesuklaidintų naujųjų laikų dvasinę mirtį skleidžiančios ideologijos. Amen.

Pro Patria

2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis

March for Life


JAV sostinėje Vašingtone sausio 19 d. šimtai tūkstančių žmonių žygiavo už gyvybę.

Kasmetinis „March for Life“ vyksta jau 45-ąjį kartą.

Šiemet į susirinkusiuosius kreipėsi prezidentas Donaldas Trumpas iš rožių sodo Baltuosiuose rūmuose.

Šioje eisenoje buvo atstovų iš kitos šalies, kaip SOS Leben ( Vokietijos krikščioniškosios kultūros asociacijos), "Droit de Naitre" (Prancūzija) ir mūsų Lietuvos "Krikščioniškosios Kultūros gynimo Asociacijos".
2018 m. sausio 8 d., pirmadienis

Eisena už gyvybę Olandijoje


Gruodžio 9 d šeštadienį, vyko Olandiškasis  „Mars voor het Leven 2017“  („Eisena už gyvybę") kuris kiekvienais metais vyksta Olandijoje.

Maždaug 15000 žmonių žygiavo per Hagos miesto gatves.


Šioje eisenoje dalyvavo  mūsų Lietuvos "Krikščioniškosios Kultūros gynimo Asociacija"
(L. Lileikio nuotraukos)