2015 m. kovo 27 d., penktadienis

"Kodėl katalikai visada kovoja už laisvę?"

Pauliaus Kruopio bei Roko Žilinsko laida "Naktigonė" 2015 03 09
(Nuotrauka iš KKI archyvo)2015 m. kovo 11 d., trečiadienis

Nedovanotina moralinė skola Kovo 11-sios Akto jubiliejaus išvakarėse


Parašė Algirdas Patackas, Jadvyga Račienė


Lietuva pasitinka Kovo 11-sios Akto jubiliejų su nedovanotina moraline skola. Taip, atšventėme 25-metį Baltijos kelio, kuris išgarsino Lietuvos laisvės bylą pasauliui, bet ar žinome apie žygdarbį, pareikalavusį ir aukų, kuris daug plačiau paskleidė žinią apie Lietuvos kovą ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose, tarp tautų, kurios vargu iki tol žinojo, kur ta Lietuva? Ir kuris nedovanotinai ir aplaidžiai liko užmirštas…
TFP surinkti parašai įteikiami Vytautui Landsbergiui
5 212 580 parašų
JAV
 Prisiminkime – Sovietų Sąjungai spaudžiant atsisakyti Kovo 11-sios Akto,  iš Vakarų politikų pagalbos nesulaukėme – greičiau daugelis patylomis pritarė moratoriumui. Tada labai lauktą, nepaprastai galingą ir iki šiol tinkamai neįvertintą paramą Lietuvos siekiams suteikė tradicionalistinė katalikiška organizacija TRADICIJA, ŠEIMA, NUOSAVYBĖ (Tradition, Family, Property – Tradición, Familia y Propiedad, TFP),  paplitusi daugiausia tarp ispaniškai ir portugališkai kalbančių katalikų visame pasaulyje, įkurta brazilų filosofo Plinio Korejos de Oliveiros (Plinio Corrêa de Oliveira) (1908-1995) Brazilijoje 1960-siais, ir įkvėpta jo 1959 m. išleistos knygos „Revoliucija ir kontrrevoliucija“, kuri tapo TFP esminiu tekstu (ši knyga signataro Antano Račo pastangomis buvo išleista ir lietuviškai, man [A. Patackui – red. past.]  teko pareiga parašyti jai įvadą. Deja, tiražas mažas, knygynuose ir bibliotekose jos nerasi, tad artimiausias pagarbos ženklas TFP žygdarbiui būtų šios knygos, išverstos į pagrindines pasaulio kalbas, išleidimas Lietuvoje).
Tada Amerikos TFP, kartu su dar 26 kitų šalių TFP, per keturis mėnesius surinko daugiau kaip šešis milijonus parašų (!!!) parašų už Lietuvos laisvę, iš kurių galiojančiais buvo užskaityta 5 212 580. Ši parašų rinkimo akcija 1993 m. Gineso rekordų knygoje buvo pažymėta kaip pati didžiausia tokio pobūdžio akcija žmonijos istorijoje.
TFP delegacija, sudaryta iš įvairų tautų atstovų,  vadovaujama dr. Kajus Ksaveras da Silveira (Caio Xavier da Silveira), apsilankė Lietuvoje ir pristatė Prezidentui Vytautui Landsbergiui peticijos parašus bei susitiko su Lietuvos Seimu. Tai paskatino Lietuvos apsisprendimą kovoti toliau, o Vakarų politikus įtikino, jog paprasti pasaulio žmonės remia Lietuvos  laisvės siekius. Peticijos parašų kopijos buvo tada ranka rankon pristatytos Gorbačiovui jo biure Kremliuje.
Fred Porfilio
Reikia priminti, kad Lietuvoje yra apie tris milijonus gyventojų, tad kiekvienam teko po du parašus. Tai atvejis, neturintis analogo istorijoje – kai žmonės, turbūt ne visi žinantys, kur yra Lietuva, pasirašo po paramos dokumentu.
Kas juos jungė su tolimąja Lietuva? Ogi katalikiškasis tikėjimas. Dauguma jų žinojo, ar parašų rinkėjų dėka sužinojo apie lietuvių kovą su ateistiniu režimu, apie aukas vardan Kristaus, vardan tikėjimo, apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios organizuotą pasipriešinimą, apie nužudytus, ištremtus į šaltąjį Sibirą kunigus ir pasauliečius, apie pogrindžio leidinį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“.
Šios galingos kampanijos metu buvo ir aukų – berinkdami parašus, 1990 m. rugsėjo 3 d. autoavarijoje žuvo du TFP nariai. Tai Frederikas V. Porfilio (Frederick V. Porfilio), gimęs 1939 m. rugsėjo 28 d., žymus ir populiarus TFP veikėjas, žinomas kaip „Mr. Fred“. Kaip pasako
Daryl Huang
ja Jo draugai, jis buvo žmogus, turintis  daug talentų ir išbandęs savo jėgas keliose profesijose. Jis buvo taksi vairuotojas, dailidė, armijos desantininkas, barmenas, turėjo ir humanitarinių gabumų.
Tai, kad jis pasirinko TFP, ir atkakliai, visu savimi persiėmė jos idėjomis, rodo, jog tai buvo tikras ženklas, kad Apvaizda turėjo atskirą planą šiai sielai – kad vieną dieną ji stotų į nesavanaudišką kova ginti krikščionišką civilizaciją. Kai Frederikas V. Porfilio susipažino su TFP idėjomis 1975 m., jis jau buvo suvokęs tuštybę viso to, ką pasaulis gali jam pasiūlyti.
Dievas pašaukė pas save ir jauną parašų rinkimo karavano narį aštuoniolikmetį Darylą Huangą (Daryl Huang), kuris buvo Kinijos imigrantų sūnus.
Lietuva šiemet švenčia savo valstybės atkūrimo 25-metį. Tai sutampa su jų mirties 25-mečiu.  Lietuvai būtina prisiminti ir pagerbti šias dvi narsias sielas, anot  TFP įkūrėjo Plinio Korejos de Oliveiros, „dvi lelijas, kurias šv. Mergelė išaugino Amerikos TFP sode.“


2015 m. kovo 5 d., ketvirtadienis

Pasirašykite peticiją dėl šeimos popiežiui Pranciškui


Kreipimasis į Jo Šventenybę Popiežių Pranciškų


Dėl šeimos ateities

Šventasis Tėve,

Atsižvelgdami į tai, kad 2015m. spalio mėn. bus šaukiamas Sinodas šeimos klausimu, mes kreipiamės į Jūsų Šventenybę, norėdami išreikšti savo būgštavimus ir viltis dėl mūsų šeimų ateities.

Mūsų būgštavimai kyla dėl to, kad esame liudininkai ilgus dešimtmečius trunkančios seksualinės revoliucijos, kurią remia ir skatina įtakingų organizacijų, politinių jėgų ir žiniasklaidos susivienijimas, ir kuris nuosekliai veikia prieš šeimos, kaip esminio visuomenės pagrindo, egzistavimą. Jau nuo pat 1968 metais gegužės mėn. vykusios vadinamos Sorbonos revoliucijos, yra laipsniškai, sistemingai ir beatodairiškai skiepijama moralė, priešinga tiek Dieviškajam, tiek prigimtiniam įstatymui, ir daugelyje šalių      jau tampa įmanoma  nepilnamečius mokyti vadinamosios „lyčių teorijos“ .

Šeštojo Dievo įsakymo katalikiškas mokymas mums yra tarsi švyturys šio grėsmingo ideologinio tikslo akivaizdoje. Jo šviesa kviečia žmogų, apsuptą tokios hedonistinės propagandos, rinktis skaisčios ir vaisingos šeimos modelį, kaip moko Evangelija, ir kuris atitinka prigimtinį įstatymą.

Jūsų Šventenybe, atsižvelgdami į skelbtą paskutiniojo Sinodo  informaciją, mes su skausmu pastebime, kad milijonams ištikimų katalikų šis švyturys gali ir užtemti dėl  antikrikščioniškų lobistų spaudimo ir jų propaguojamo gyvenimo būdo. Mes matome plintančią sumaištį, kylančią dėl galimybės, kad pačioje Bažnyčioje gali atsirasti įstatymo nesilaikymas ir pritarimas svetimavimui, t.y. leidžiant išsiskyrusiam ir vėl civiliškai susituokusiam   katalikui priimti Šventąją Komuniją, bei homoseksualų santuokoms, nors tokia praktika yra kategoriškai smerkiama kaip prieštaraujanti Dievo ir prigimtiniam įstatymams.

Kad ir kaip būtų keista, iš šios sumaišties kyla mūsų viltis.

Mūsų giliu įsitikinimu, esant tokioms aplinkybėms, Jūsų Šventenybės žodis yra vienintelis kelias šiai sumaiščiai tarp tikinčiųjų išsklaidyti. Jūsų žodis neleistų susilpninti Jėzaus Kristaus mokymą. Jis išsklaidys tamsą, griūvančią ant mūsų vaikų ateities,  jeigu tas švyturys nustos šviesti jiems kelius.

Šventasis Tėve, meldžiame Jus tą žodį ištarti. Prašome to iš visos širdies, kuri ištikima ir atsidavusi viskam, ką darote. Tikime, kad Jūsų žodis leis neatskirti pastoracinę praktiką nuo mokymo, kurį mums paliko Jėzus Kristus ir Jo vietininkai, nes priešingu atveju sumaištis dar didės. Juk Jėzus Kristus mus moko, kad  gyvenimas turi būti neatskiriamas nuo tiesos (Jono Evangelija 14:6-7); ir Jis taip pat perspėjo mus, kad vienintelis kelias nesuklupti yra sekti Jo mokymą (Mato Evangelija, 7:24-27).

Prašydami Jūsų apaštališkojo palaiminimo, užtikriname Jus, kad melsimės į Šventąją Šeimą – Jėzų, Mariją ir Juozapą – kad apšviestų Jūsų Šventenybę šiose ypač svarbiose ir lemiamose aplinkybėse.

http://www.filialappeal.org