2015 m. gegužės 23 d., šeštadienis

Sekminių šventės paaiškinimasVisi katalikai žino istoriją apie Šventosios Dvasios atsiuntimą per Sekmines, bet ar jie tikrai supranta Šventosios Dvasios poveikį jų sieloms?

Savo liturginiame katechetiniame veikale „Bažnytiniai metai“ t. Leonardas Goffine pateikia keletą įžvalgų, paaiškinančių Šventosios Dvasios šventės reikšmę, Šventosios Dvasios dovanas ir vaisius.

Sekminių šventės paaiškinimas

Kokia tai šventė?

Tai diena, kai Šventoji Dvasia ugnies liežuvių pavidalu nusileido ant apaštalų ir mokinių, kartu su Jėzaus Motina Marija susirinkusių maldai namuose Jeruzalėje. (Apd 2.)

Kodėl ši diena graikiškai vadinama Pentekoste?

Graikų kalbos žodis Pentēkostē (Πεντηκοστή) reiškia penkiasdešimt. Kaip moko šv. Jeronimas, tai buvo paskutinioji iš penkiasdešimties dienų, per kurias pirmieji krikščionys, pradėdami Velykomis, džiaugsmingai šventė Viešpaties prisikėlimą. [Lietuviškas šventės pavadinimas „Sekminės“ reiškia sekmą (septintą) savaitę po Velykų.]

Kodėl ši diena taip iškilmingai švenčiama?

Nes tą dieną, ant apaštalų nužengus Šventajai Dvasiai, pasauliui buvo paskelbtas malonės įstatymas, apvalymas nuo nuodėmių ir žmonijos pašventinimas; nes tą dieną apaštalai, pripildyti Šventosios Dvasios, pradėjo žmonijos apvalymo ir pašventinimo darbą pakrikštydami tris tūkstančius žmonių, atsivertusių išgirdus šv. Petro pamokslą; nes tą dieną Jėzaus Bažnyčia pasaulio akyse tapo bendruomene ir viešai skelbė savo tikėjimą nukryžiuotu Išganytoju.

Kodėl Šventoji Dvasia nužengė ant žydų Sekminių dieną?

Kadangi per Sekmines žydai ant Siono kalno šventė Dievo jiems duoto įstatymo sukaktį, šią dieną atsiųsdamas Šventąją Dvasią, Dievas parodė, jog Senasis Įstatymas nustojo galioti ir prasidėjo Naujasis Įstatymas. Dievas taipogi pasirinko šį laiką tam, kad žydai, tą dieną iš visų šalių susirinkę į Jeruzalę švęsti Sekminių, galėtų būti stebuklo liudininkais ir išgirsti Naująjį Įstatymą, kurį paskelbė apaštalai.

Kodėl Šventoji Dvasia nužengė ant apaštalų ugnies liežuvių pavidalu?

Ugnies liežuvių pasirodymas nurodo kalbų dovaną, Šventosios Dvasios suteiktą apaštalams, uždegusią jų ir tikinčiųjų širdis Dievo ir artimo meile.

Kodėl šį nužengimą lydėjo galingas vėjas?

Šį nužengimą lydėjo galingas vėjas, kad atkreiptų žmonių dėmesį į Šventosios Dvasios nužengimą ir sukviestų juos išgirsti apaštalo Petro pamokslą.

Kokį ypatingą poveikį Šventoji Dvasia sukėlė apaštaluose?

Ji išlaisvino juos iš visų abejonių ir baimės, davė jiems Savo šviesą, kad jie galėtų tobulai pažinti tiesą; uždegė jų širdis karščiausia meile ir sužadino juose karštą uolumą platinti Dievo karalystę; sustiprino juos taip, kad jie galėtų pakelti visus kankinimus ir persekiojimus (Apd 5, 41); suteikė jiems dovaną kalbėti įvairiomis kalbomis ir atskirti dvasias.

Kaip Šventoji Dvasia paveikia žmogų?

Ji apšviečia žmogų, padeda jam pažinti religijos bei išganymo tiesas ir dorybės grožį, skatina jį trokšti, siekti šių dalykų ir juos mylėti; Ji atnaujina jo širdį, nuvalydama nuo nuodėmių; Ji suteikia jam antgamtinių dovanų bei malonių, kurios jį pašventina; galiausiai Ji subrandina jame nuostabius šventumo vaisius.

Šaltinis: „Pro Patria“ 
Nuotr. iš interneto

***

Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai


I- Šventosios Dvasios dovanos:

1- Išmintis
2- Supratimas
3- Patarimas
4- Tvirtumas
5- Žinojimas
6- Maldingumas
7- Dievo baimė


II- Šventosios Dvasios vaisiai (Gal 5, 22‒23):

1. Meilė
2. Džiaugsmas
3. Taika
4. Kantrybė
5. Malonumas
6. Gerumas
7. Ištikimybė
8. Romumas
9. Tikėjimas
10. Kuklumas
11. Susivaldymas
12. Skaistumas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą